Контакти

За повече информация:

Заповядайте в нашия офис

България

гр.София

бул. Ген. Едуард И. Тотлебен №31

Телефон за връзка

+359 883 23 23 01
Понеделник – Петък, 9.30-17.30

Фирмени данни

“АЙ ТИ СЪЛЮШАНС” ЕООД

ЕИК/ПИК 205493104
ДДС BG205493104
IBAN: BG27TTBB94001528506209
BIC код: TTBBBG22